Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Az Õsi Törvények

[A] A Törvényt a régi idõkben hozták és rendelték el. A törvény a Wiccának készült, hogy tanácsot adjon és segítsen gondjaiban. A Wicca imádja nekik kijáró módon Isteneit és engedelmeskedjen akaratuknak, melyet elrendelnek, mert az a Wicca javát szolgálja. Ahogy a Wicca imádata az Istenek javára válik, mert az Istenek szeretik a Wiccát. Ahogy egy férfi a nõt szereti azáltal, hogy urává válik, úgy szeresse a Wicca az Isteneket azáltal, hogy az uraivá válnak. És szükséges, hogy a Kör, mely az Istenek Temploma, helyesen legyen felvetve és megtisztítva, hogy alkalmas legyen az Istenek belépésére. És a Wicca legyen megfelelõen felkészülve és megtisztítva, hogy az Istenek jelenlétébe léphessen. Szerelemmel és imádattal szívükben erõt emelnek testükbõl, hogy erõt adjanak az Isteneknek, ahogy arra régtõl fogva tanítottak minket, mert csak íly módon léphet közösségre az Istenekkel, mert az Istenek nem segíthetnek az emberen az ember segítsége nélkül.

[B] És a Fõpapnõ uralkodjon a Covenjén mint az Istennõ képviselõje, és a Fõpap támogassa õt mint az Isten képviselõje, és a Fõpapnõ azt válassza Fõpapjának, akit csak akar, ha az megfelelõ ranggal rendelkezik, mert az Isten maga megcsókolta lábait az ötszörös tisztelgéssel, hatalmát az Istennõ lábai elé helyezve annak fiatalsága és szépsége, kedvessége és jóindulata, bölcsessége és igazságossága, alázata és nagylelkûsége miatt, így lemondott uralmáról a javára. De a Papnõ tartsa észben, hogy minden hatalom Tõle [az Istentõl] jön. Csak úgy kölcsönözheti, ha bölcsen és igazságosan használja. És a Fõpapnõ legnagyobb erénye, hogy felismeri, hogy fiatalság szükséges az Istennõ képviseletéhez, így méltóságteljesen visszavonul egy fiatalabb nõ kedvéért, ha a Coven tanácsa úgy döntene. Mert a valódi Fõpapnõ tudja, hogy a rang büszkeségét kegyesen átadni az egyik legnagyobb erény és ezáltal visszatér ezen büszke helyre egy másik életben, nagyobb hatalommal és szépséggel.

[C] Míg a Witchek befolyása messze ért, szabadok voltunk és a legnagyobb templomokban imádtuk isteneinket, de ezen boldogtalan idõkben szent misztériumainkat titokban kell tartanunk. Legyen hát elrendelve, hogy csak a Wicca láthatja misztériumainkat, mert sok az ellenségünk, és a kínzás megoldja sokak nyelvét. Legyen elrendelve, hogy egyik Coven se tudja, hol a másik Coven találkozóhelye, kik a tagjai, csak a Pap és a Papnõ; hogy ne legyen köztük kommunikáció, csak az Istenek Hírnöke vagy az Idézõ által. Csak ha biztonságos, találkozhatnak a Covenek, csak valami biztonságos helyen, a nagy ünnepeken. Míg ott vannak, senki ne mondja, honnan jöttek, vagy valódi nevüket, mert ha megkínozzák õket se tudják elmondani, amirõl nincs tudomásuk. Legyen hát elrendelve, hogy senki nem mondhatja el egy nem Mesterségbelinek, kik a Wiccából valók, vagy adhat ki neveket, vagy hogy hol tanyáznak, vagy bármely módon bármit, mely elárulhat minket ellenségeinknek, sem nem mondhatják el, hol a Coventanya, vagy hol a Covenuradalom, vagy hogy hol vannak a találkozók, vagy hogy vannak találkozók. És aki ezen törvényeket megszegi, akár kínzás alatt, az Istennõ átka száll rá, s nem születik többé újjá a földön, és maradjon ott, ahová tartozik, a keresztények poklában.

[D] Minden Fõpapnõ igazsággal és szeretettel vezesse Covenjét, az Idõsek tanácsai segítségével, s meghallgatva az Istenek hírnökét, ha jõne. Hallgassa meg minden Testvér panaszát és igyekezzék azokat elrendezni, de fel kell ismernie, hogy vannak, kik azt szeretnék, hogy mindenki azt tegye, mit õk akarnak. Õk nem feltétlen gonoszak és gyakran vannak jó ötleteik, melyeket érdemes a tanácsnak megbeszélnie. Azonban ha nem jutnak kiegyezésre testvéreikkel, vagy azt mondják: "Nem dolgozom ezen Fõpapnõ alatt", az õsi törvény mindig a testvérek nyugalma és a veszekedések elkerülése volt, így bármely Harmadik dönthet úgy, hogy új Covent alapít, ha több, mint egy league [4.828 km] távolságra lakik a Coventanyától, vagy épp költözni készül. A Covenuradalmon élõk, kik új Covent akarnak létrehozni, ezen szándékukat az Idõsek tanácsának kell, hogy bejelentsék, majd azonnal az új Covenuradalomra kell költözniük. A régi Coven tagjai csatlakozhatnak az újhoz, ha kívánják, de akkor el kell kerülniük a továbbiakban a régi Covenjüket. A régi és az új Coven Idõsei találkozzanak békességben és testvéri szeretetben, hogy meghúzzák az új határokat. Azon Mesterségbeliek, kik a Covenuradalmon kívül laknak, bármelyikhez csatlakozhatnak, de semmiképp nem mindkettõhöz, bár ha az Idõsek mindkét oldalról úgy döntenek, akkor mindenki találkozhat a Nagy Ünnepségeken, ha ez valóban békében és testvéri szeretetben történik. De a Coven kettéválása gyakran nehézséget hoz, ezért készültek a régi idõkben a törvények, és az Istennõ átka legyen azokon, kik figyelmen kívül hagyják azokat. Legyen hát így elrendelve.

[E] Ha volna könyved, azt enkezeddel írd. Hagyd, hogy Fivéreid és Nõvéreid kimásolják, amit akarnak, de soha ne engedd ki kezeidbõl, és ne tartsd magadmál más írását; mert ha az õ kézírásukat megtalálják, elvihetik és megkínozhatják õket. Mindenki saját írását óvja, és pusztítsa el, ha veszély fenyeget. Tanulj meg fejbõl, amennyit csak lehet, és a veszély elmúltával írd újra könyvedet. Ezen okból, ha valaki meghal, pusztítsátok el a könyvét, ha õ maga nem tudta ezt megtenni, mert ha megtalálják, egyértelmû bizonyítékként szolgál ellenük. "Nem lehetsz egyedül Witch"; így minden barátjukat a kínzatás veszélye fenyegetné. Pusztíts hát el mindent, mi nem feltétlenül szükséges. Ha könyvedet megtalálják nálad, az egyértelmû bizonyíték ellened. Megkínozhatnak. Tartsd távol a kultusz minden titkát elmédtõl. Mondd, hogy rosszakat álmodtál, hogy egy ördög íratta ezeket veled tudtodon kívül. Csak arra gondolj: "Nem tudok semmit, nem emlékszem semmire, mindent elfelejtettem". Vésd ezt az elmédbe. Ha nem bírod már a kínzást, mondd: "Vallok, nem bírom a kínzatást, mit akartok, mit mondjak? Mondjátok és elismétlem." Ha a Testvériségrõl kérdeznek, ne beszélj róla, de ha lehetetlenségeket, mint repülés, az Ördöggel való hálás, gyermekek feláldozása vagy emberhúsevés, mondd ezt: "Gonoszakat álmodtam. Nem magam voltam. Õrület lett úrrá rajtam". Nem minden elöljáró gonosz. Ha van megfelelõ ürügy, megkegyelmezhetnek. Ha bevallottál bármit, tagadd le késõbb. Mondd, hogy a kínzás miatt össze-vissza beszéltél, nem tudtad, mit mondasz vagy teszel. Ha elítélnek, ne félj. A Testvériség hatalmas. Ha kitartasz, segíthetnek megszökni. Ha bármit elárulsz, nincs remény számodra sem ezen a világon, sem a következõn. De bizonyos, ha rendíthetetlen mész a máglyára, maszlagot juttatnak be hozzád. Nem érzel majd semmit és átsétálsz a Halálba, s ami azon túl van - az Istennõ extázisába.

[F] Valószínûleg mielõtt elítélnének, maszlag jut el hozzád. Emlékezz, a keresztények félnek, hogy valaki meghal a kínzás alatt. Az ájulás elsõ jelére abbahagyatják, és a kínzókat hibáztatják. Ezért a kínzómesterek hajlamosak csak színlelni a kínzást, nehogy meghalj. Ha elér hozzád a maszlag, az azt jelenti, van barátod valahol. Segíthetnek megszökni, hát ne félj. Ha a legrosszabb jön és a máglyára küldenek, várd ki, míg a lángok és a füst felgerjed, hajtsd le a fejed és lélegezz mélyeket. Megfulladsz, gyorsan túlesel a halálon és az Istennõ karjaiban ébredsz.

[G] hogy a felfedeztetést elkerüld, Olyan egyszerû tárgyak legyenek Munkaeszközeid, melyek bárki otthonában elõfordulhatnak. A pentákulumok viszból készüljenek, hogy könnyen össze lehessen törni, vagy el lehessen olvasztani õket. Ne rendelkezz karddal, hacsak rangod nem indokolja. Ne legyenek jelek vagy nevek semmin. Tintával írd rájuk felszentelés elõtt, s amint befejezted, azonnal mosd õket le. Ne karcold rájuk, nehogy leleplezzenek. A nyelük színe mutassa, melyik melyik.

[H] Mindig emlékezzetek, hogy az Istenek Rejtett Gyermekei vagytok. Ezért soha ne tegyetek semmit, amivel szégyenbe hoznátok õket. Soha ne kérkedjetek, soha ne fenyegessetek, soha ne kívánjatok rosszat senkinek. Ha bárki Körön kívüli a Mesterségrõl beszélne, mondd: "Ne beszélj nekem ilyen dolgokról, megrémítenek. Balszerencse errõl beszélni." Az indok pedig ez: a keresztényeknek kémeik vannak mindenhol. Ezek úgy beszélnek, mintha közük lenne hozzánk, mintha szívesen jönnének az Összejövetelekre, s azt mondják: "Az anyám még járt az Õsieket tisztelni, bár én is mehetnék!" Ezektõl minden tudást vonj meg. Másoknak azonban mondd ezt: "Csak a bolondok beszélnek repkedõ boszorkányokról, ehhez oly könnyûnek kéne lenniük, mint az õszbogáncs pihéje!" és "Az emberek azt mondják, a boszorkányok hályogos szemû vénasszonyok, hát miféle kéj lenne ezekben az összejövetelekben?" Mondd: "Sok bölcs ember szerint nincs is ilyen teremtmény." Mindig tréfálkozz ezzel, és talán valamely jövõbeli idõben elhal az üldöztetésünk, és biztonságban tisztelhetjük Isteneinket. Imádkozzunk ezen boldog napért!

[I] Legyen az Istennõ és Isten áldása azokon, kik megtartják ezen törvényeket, melyeket elrendeltek.

[J] Ha a csoportnak tulajdona van, minden testvér egyformán õrizze és tartsa tisztán a csoport számára, és mindenki igazságosan õrizze a csoport vagyonát; de ha egy testvér megdolgozik érte, akkor jogos, hogy fizetséget kapjon, hisz nem a Mûvészet használatáért, hanem becsületes munkáért kapja. Még a keresztények is azt mondják: "Egy munkás megéri a bérét". De ha egy testvér jószándékból, fizetség nélkül teszi, az becsületére válik. Legyen így elrendelve.

[K] Ha vita vagy veszekedés alakulna ki a testvérek közt, a Fõpapnõ azonnal tanácskozzon az Idõsekkel, és vizsgálja ki az ügyet, és hallgassák meg mindkét felet, elõször külön-külön, aztán együtt, és igazságosan döntsenek, egyik felet sem elõnyben részesítve, mindig figyelembe véve, hogy egyesek soha nem vetik mások akaratának alá magukat, ugyanakkor mások pedig képtelenek az igazságos vezetésre. Azoknak, akik folyton vezetnének, egy válasz van: "Hagyd el a Covent és keress másikat, vagy csinálj saját Covent, vidd, akik veled akarnak menni." Azoknak, kik nem tudnak igazságosan uralkodni, a válasz ez legyen: "Azok, kik nem szenvedhetik uralkodásodat, elhagynak", mert nem járhatnak egy gyûlésre azok, kik egymással haragban vannak; így, ha nem tudnak egyességre jutni, távozniuk kell, mert a Mesterségnek fenn kell maradnia. Legyen így elrendelve.

[L] A régi idõkben, mikor még hatalmunk volt, használhattuk Mûvészetünket azok ellen, kik a Testvériség tagjaival rosszul bántak, de ezen gonosz idõkben nem tehetjük, mert ellenségeink kitaláltak egy örökké lángoló tüzes gödröt, ahova, azt mondják, az istenük mindazokat veti, akik tisztelik, kivéve azon keveseket, kiket megszabadítanak papjaik varázslatai és miséi, ezt pedig fõleg pénzért, mert a mindenható hatalmasságos istenük szûntelen pénzszûkében szenved. De ahogy a mi Isteneink a mi segítségünkre szorulnak, hogy termékenységet hozzanak a gabonára és emberekre, a keresztények istenének is szüksége van emberekre, hogy felkutassanak és elpusztítsanak minket. A papjaik azt mondják, hogy akik elfogadják segítségünk vagy gyógyításunk, a pokol tüzére jutnak mindörökre, így a rettegéstõl eszüket vesztik. De elhitetik az emberekkel, hogy megmenekülhetnek a szenvedéstõl, ha áldozatokat adnak a kínzók kezére. Ezért mind folyvást kutatnak, azt gondolván: "Ha csak egyet a Wicca körébõl elkapok, megmenekülök a tüzes gödörtõl." De vannak búvóhelyeink, és ha soká keresnek, de nem találnak, azt mondják: "nincsenek is, vagy ha vannak, hát messze innen." De mikor egy elnyomónk megbetegedik vagy meghal, mindig azt kiáltják: "Ez a boszorkányok gonoszsága", és a vadászat újra kezdõdik. És bár tízet mészárolnak le sajátjaik közül, mire eljutnak egyig a mieinkbõl, õk sok ezren vannak, míg mi kevesen. Ezért legyen elrendelve, hogy senki nem használhatja a Mûvészetet arra, hogy másra bajt hozzon, bármennyire bántottak is minket. Soká engedelmeskedtünk a törvénynek, "Ne árts" és mostanra sokak szerint nem is létezünk. Legyen hát elrendelve ezen törvény, hogy segítsen sanyarunkon. Senki, bármekkora sérelmet vagy igazságtalanságot szenvedett is el, nem használhatja a Mûvészetet, hogy ártson vele. Azonban mindenkivel hosszas és alapos megbeszélés után használható a Mûvészet arra, hogy visszatartsa a keresztényeket attól, hogy ártani tudjanak nekünk, de csak visszatartani õket, soha nem megbüntetni. Az emberek azt mondják: "Ez hatalmas felkutatója és megbüntetõje az idõs asszonyoknak, akikrõl azt mondja, hogy Witchek, és egyik sem ártott neki, ez bizonyítja, hogy nem tudnak, vagy valójában nem is léteznek. "Mert jól tudják, hányan haltak meg, mert valaki a haragosuk, pénzük és árujuk volt, vagy senkijük nem vesztegette meg a keresõket. És sokan haltak meg, mert házsártos vénasszonyok voltak, olyannyira, hogy az emberek már azt hiszik, csak vénasszonyok a Witchek, ez elõnyünkre válik és segít a rejtõzésben. Hosszú évek teltek el, mióta az utolsó Witch az õ halálukkal halt, de a Hatalom legapróbb gonoszra használása is feltámaszthatja az üldöztetést; ezért soha ne szegd meg ezen törvényt, bármennyire csábító is lenne, és soha ne egyezz bele a megszegésébe. Ha tudod, hogy a legapróbb módon is, de megszegik, erõsen dolgozz ellene, és ha bármely Fõpapnõ vagy Fõpap beleegyezne, meg kell tõlük szabadulni, mert a Testvérek vérét veszélyeztetik. Csak jót tégy, és azt is csak ha biztonságos, mert minden szóbeszéd veszélyeztethet.

[M] És szigorúan tartsd be a Régi Törvényt, soha ne fogadj el pénzt a Mûvészet használatáért. A keresztény papok és a varázslók kérnek pénzt Mûvészetükért, áfiumot árulnak és gonosz szerelmi varázslatokat és bocsánatot, hogy az emberek megmenekülhessenek bûneiktõl. Ne légy olyan, mint ezek. Ha nem fogadsz el pénzt, nincs kísértés, hogy a Mûvészetet gonosz célokra használd.

[N] Használhatod a Mûvészetet saját elõnyödre, vagy a társaid elõnyére, de csak ha biztos lehetsz benne, hogy nem árt senkinek. Mindig hosszasan beszélje a Coven át ezen ügyet. Csak ha mindenki megnyugodott, hogy senkinek nem árthat, használható a Mûvészet. Ha nem érhetõ el a cél a másoknak ártás nélkül, talán a cél megváltoztatható úgy, hogy ne kelljen ártani. Az Istennõ Átka legyen azokon, akik megszegik. Legyen így elrendelve.

[O] Törvényes, hogy ha valakinek házra vagy földre van szüksége, és senki nem hajlandó eladni, akkor varázslattal rávenni a tulajdonost az eladásra, ha az senkinek nem árt, és a teljes ár ki van fizetve alku nélkül. Soha ne alkudozz, vagy tégy dolgokat olcsóbbá a Mûvészettel. Legyen így elrendelve.

[P] Az is a Régi Törvény és mind közül a legfontosabb, hogy senki nem tehet vagy mondhat olyat, amivel bárkit veszélyeztet a Mesterségbõl, vagy kapcsolatba hozhatja õket a Föld Törvényével, vagy az Egyház törvényével, vagy bármely más üldözõnkkel. A testvérek közti bármely vita esetén senki semmilyen más törvényt nem hívhat segítségül, csak a Mesterségét, s semmilyen más bíróságot, csak a Fõpapnõt, a Fõpapot és a Rangidõseket. És legyen az Istennõ átka mindazokon, akik ezt teszik. Legyen hát így elrendelve.

[Q] Nem tilos azt mondani, amit a keresztények, hogy boszorkányság van a földön, mert elnyomóink eretnekséggé tették a boszorkányságban való kétkedést, így bûntetté a tagadását, így ezáltal gyanúba kerülhetsz. De mindig mondd: "Lehet, hogy van, de nem tudok róla itt, tán távoli földeken, de nem tudom, hol." De mindig úgy mondd, hogy mások kétkedni kezdjenek létükben. Mindig öregasszonyként beszélj róluk, kik az ördöggel üzekednek és a levegõn át szállnak. Mindig mondd, "hogy szállhatnak emberek át a levegõn, ha nem oly könnyûek, mint az õszbogáncs pihéje?" De az Istennõ átka legyen mindazokon, kik gyanút keltenek a testvériség bármely tagja iránt, vagy bármely valós találkozóhelyet említenek, vagy lakhelyet. Legyen hát így elrendelve.

[R] Tartson a Mesterség könyveket minden gyógynövény nevével, melyek jók az embernek, és minden gyógyszerrel, mit megtanultak. De tartsatok egy másik könyvet minden méreggel és áfiummal, és csak az Idõsek és megbízhatók férhessenek hozzá ezen tudáshoz. Legyen így elrendelve.

[S] És az Istenek áldása legyen azokon, kik megtartják ezen törvényeket, és mind az Istennõ, mind az Isten átka azokon, kik megszegik. Legyen így elrendelve.